Hợp tác với nhà nông

HỢP TÁC VỚI NHÀ NÔNG

Hỗ trợ con giống, cây giống cho bà con dân tộc trong vùng, hỗ trợ kỹ thuật canh tác, bao tiêu sản phẩm.

sidebar-right: The sidebar does not exist or inactive